Kanał Wyżej
Kompetencje

Kompetencje określa ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) oraz statut jednostki oganizacyjnej.

Szkoła:
przeprowadza  rekrutację  uczniów  w  oparciu o zasadę powszechnej  dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
umożliwia zdobycie  wiedzy  i  umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i zdania egzaminu dojrzałości,
umożliwia absolwentom   dokonanie   świadomego   wyboru   dalszego   kierunku kształcenia,
umożliwia  rozwijanie  zainteresowań  własnych  uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania oraz organizację zajęć pozalekcyjnych,
umożliwia  uczniom  podtrzymywanie  poczucia  tożsamości  narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, na prośę rodziów lub pełnoletnich uczniów organizuje lekcje religii lub etyki.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa