Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

Kompetencje określa ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) oraz statut jednostki oganizacyjnej.

Szkoła:

  • przeprowadza  rekrutację  uczniów  w  oparciu o zasadę powszechnej  dostępności,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
  • umożliwia zdobycie  wiedzy  i  umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i zdania egzaminu dojrzałości,
  • umożliwia absolwentom   dokonanie   świadomego   wyboru   dalszego   kierunku kształcenia,
  • umożliwia  rozwijanie  zainteresowań  własnych  uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania oraz organizację zajęć pozalekcyjnych,
  • umożliwia  uczniom  podtrzymywanie  poczucia  tożsamości  narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  • na prośę rodziów lub pełnoletnich uczniów organizuje lekcje religii lub etyki.


Wprowadził Bagińska Anna 2012-07-05
Aktualizujący Bagińska Anna 2012-09-10
Zatwierdzający Gęsina E. 2012-09-10
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-09-10
Wersja standardowa